O nás

Cílem spolku je vytváření podmínek pro aktivní provozování kartingu na všech úrovních a zajištění materiálních podmínek pro tento sport, nejen pro členy spolku ale i pro mladé nadějné jezdce, jejich rozvoj a zajištění podmínek pro jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku..

Článek I.

Název spolku

1. Název spolku je: Racing talents, z.s. (dále v textu jen spolek ve všech gramatických tvarech).

2. Spolek je korporací založenou podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský Zákoník).

3. Spolek má způsobilost k právům a k právním úkonům.

Článek II.

Sídlo spolku

1. Sídlem spolku je Fryštátská 1344/19a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov

Článek III.

Účel spolku

1. Cílem spolku je vytváření podmínek pro aktivní provozování kartingu na všech úrovních a zajištění materiálních podmínek pro tento sport, nejen pro členy spolku ale i pro mladé nadějné jezdce, jejich rozvoj a zajištění podmínek pro jejich konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

2. Spolek je založen na dobu neurčitou.

Článek IV.

Statutární orgán spolku

1. Statutárním orgánem spolku je správní rada v níže uvedeném složení:

Prezident spolku

ZDENĚK MATUŠEK, dat.nar. 10.dubna 1978, bytem Osůvky 66, 73961 Třinec

Viceprezident spolku

MUDr. IVA MATUŠKOVÁ, dat. nar. 3.května 1979, bytem Fryštátská 1344/19a, Prostřední Suchá, 73564 Havířov

Viceprezident spolku

RADEK MATUŠEK, dat. nar. 16.července 1990, bytem Osůvky 66, 73961 Třinec

Článek V.

Členství ve spolku

1. Členem ve spolku se může stát fyzická osoba starší 15ti let nebo právnická osoba, která:

• řádně vyplní a podepíše písemnou přihlášku a doručí ji do sídla spolku

• správní rada schválí přijetí člena do spolku

• uhradí stanovený členský vstupní a roční příspěvek

2. Ke dni zaplacení členského vstupního a ročního příspěvku na základě schválení přijetí člena správní radou se zájemce o členství stává členem spolku. V případě, že členský vstupní a roční příspěvek nebude v termínu zaplacen, členství nevznikne a přihláška je neplatnou. Na přijetí zájemce o členství není právní nárok.

3. O kategoriích členství a podmínkách pro jejich získání rozhoduje správní rada, které zveřejní na webových stránkách spolku.

4. Pokud není stanoveno jinak, vzniká členství na dobu neurčitou. Členství není možné kombinovat. Jedna osoba může mít je jeden druh členství.

5. Členství může zaniknout jedním z níže uvedených důvodů:

• Dobrovolným vystoupení člena ze spolku

• Vyloučením člena z důvodu nesplnění členských povinností, a to na základě rozhodnutí správní rady

• Úmrtím člena

• Zánikem spolku

6. Ve všech případech při zániku členství nevzniká nárok na finanční vyrovnání ze strany spolku a osoba, jejíž členství zaniklo ani její dědic, či právní zástupce nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupního a ročního členského příspěvku, případně dobrovolných příspěvků, či darů.

7. Veškeré informace, výzvy a oznámení mezi členem a spolkem budou probíhat písemnou formou v listinné nebo elektronické podobě. Člen spolku souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně potřebném a v souladu se zněním zákona č.110/2019 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to výlučně pro potřeby spolku.

8. Člen spolu má právo:

• Účastnit se členské schůze spolku

• Využívat nabízených služeb spolku a účastnit se akcí pořádaných spolkem

• Uplatňovat připomínky, požadavky a stížnosti u správní rady spolku, a to výhradně písemnou formou

• Kandidovat do orgánů spolku

9. Člen spolku má povinnost:

• Řídit se stanovami a interními dokumenty spolku a plně respektovat pokyny a rozhodnutí správní rady spolku

• Uhradit v termínu vstupní členský příspěvek

• Uhradit v termínu roční členský příspěvek pro příslušný kalendářní rok

• Oznámit spolku písemnou formou, nejpozději však do 30ti dnů důležité změny, především změnu doručovací adresy

• Dodržovat interní pravidla spolku, vydané správní radou, nebo členskou schůzí

Článek VI.

Orgány spolku

1. Spolek má tyto orgány:

• Členskou schůzi

• Správní radu

Článek VII.

Členská schůze

Část A

Postavení a působnost členské schůze

1. Do působnosti členské schůze patří:

• Projednání podnětů a připomínek k činnosti spolku

• Projednání cílů a směřování spolku

• Udělování pokynů správní radě k uskutečňování činnosti spolku

• Projednání informací a zpráv správní rady o činnosti a hospodaření spolku

• Projednání dalších otázek, které si k projednání členská schůze zvolí

Část B

Účast na členské schůzi

2. Člen má právo na členské schůzi uplatňovat návrhy a protinávrhy. Dále má právo požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání členské schůze.

3. Svá práva člen vykonává na členské schůzi osobně. Je-li členem právnická osoba, jedná, zastoupená svým statutárním orgánem, nebo určí jiného svého zástupce.

4. Členské schůze se účastní členové správní rady.

5. Členské schůze se mohou účastnit třetí osoby na základě písemného pozvání správní rady. Veřejnosti není členská schůze přípustná.

6. Členská schůze se koná kdykoliv, kdy je to nezbytně nutné a vyžaduje to daná situace. Svolání a průběh schůze zajišťuje správní rada.

7. Správní rada vyvěsí pozvánku na jednání členské schůze na webové stránky spolku a to nejpozději 30 dní před termínem konání členské schůze.

8. Oznámení o konání mimořádné členské schůze zveřejní správní rada na webové stránky alespoň 15 dní před jejím konáním.

9. Oznámení o konání členské schůze (pozvánka) musí obsahovat údaje:

• Den, hodnu a místo konání členské schůze

• Oznámení, zda se svolává členská schůze řádná, mimořádná nebo náhradní

• Jaký je program jejích jednání

10. Správní rada svolá bez zbytečného odkladu mimořádnou členskou schůzi:

• Pokud o svolání členské schůze požádali řádní členové, kteří mají alespoň 40% všech hlasů

• V dalších případech, kdy svolání členské schůze nestrpí odklad a je třeba jejího rozhodnutí v určité záležitosti

Část C

Jednání a rozhodování členské schůze

11. Členská schůze je způsobilá usnášet se za přítomnosti prosté většiny svých členů.

12. Pokud není členská schůze usnášeníschopná ani po uplynutí 30 min od začátku jednání, svolává správní rada náhradní členskou schůzi, a to tak, aby se tato náhradní členská schůze konala nejpozději do 1 měsíce od termínu stanoveného pro konání původní svolané členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný program jednání a je způsobilá usnášet se v případě, že jsou přítomní členové, kteří mají alespoň 30% všech hlasů.

13. Členská schůze si zvolí předsedu, který je současně ověřovatelem zápisu z jednání členské schůze.

14. Jednání členské schůze řídí její předseda. Do doby zvolení předsedy řídí členskou schůzi prezident nebo pověřený člen správní rady.

15. Řádný člen je oprávněn hlasovat na členské schůzi, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se spolku, které jsou předmětem jednání členské schůze a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

16. Členové hlasují na členské schůzi aklamací (zvednutím ruky). Při hlasování se členové řídí pokyny předsedy členské chůze nebo pověřeného člena správní rady. Vždy se nejprve hlasuje o návrhu správní rady spolku. Pokud je návrh k určitému bodu pořadu jednání členskou schůzí schválen, o dalších protinávrzích se již k tomuto bodu nehlasuje.

17. Ten, kdo řídí členskou schůzi, musí zajistit její důstojný a nerušený průběh. Je oprávněn zakročit proti komukoliv, kdo svým chováním jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání členské schůze. Je taktéž oprávněn vyloučit takovou osobu z dalšího jednání členské schůze a vykázat ji z jednací místnosti.

18. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který podepisuje předseda členské schůze i jako zapisovatel. Každý člen má práv o požádat o kopii zápisu z členské schůze.

19. Přítomní členové se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno nebo právnickou osobu, která je členem, popřípadě jejího zástupce.

20. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda členské schůze i jako zapisovatel.

21. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, při hlasování má každý člen spolku jeden hlas.

Článek VIII.

Správní rada

Část A

Postavení a působnost správní rady

1. Správní rada je nejvyšší orgán spolku a jako statutární orgán řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Správní rada rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu spolku. Členové správní rady jsou volení z členů spolku nebo z osob, které zastupují jako statutární orgán nebo pověřená osoba člena, právnickou osobu. Členstvím fyzické osoby ve správní radě není omezeno jejich případné hlasování jako členů spolku na členské schůzi.

2. Správní radě náleží zejména:

• Rozhodovat o věcech spolku

• Svolávat členskou schůzi a organizačně zajišťovat její průběh

• Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví spolku, obchodních knih a ostatních dokladů spolku

• Schvalovat a měnit stanovy spolku, vnitřní předpisy spolku k provedení stanov spolku nebo podrobnější úpravě správ a povinností členů spolku, práce správní rady, případně dalších orgánů

• Stanovovat výši vstupního a ročního členského příspěvku

• Rozhodovat o přijetí, změnách v kategorizaci členství a zániku členství člena spolku.

Část B

Složení, ustavení, funkční období správní rady

3. Správní rada má tři členy. Ze svého středu si správní rada volí prezidenta a dva viceprezidenty. Funkční období člena správní rady je 5 let.

4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá samostatně právně jednat, která je bezúhonná a je členem spolku.

5. Člen správní rady může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným správní radě. Odstoupení člena správní rady z funkce projedná správní rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě tří měsíců. Dnem projednání rezignace nebo dnem, kdy mělo dojít k projednání rezignace, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady. V případě, že člen správní rady odstoupí na jednání správní rady a správní rada nepřijme na žádost odstupující osoby jiné rozhodnutí, zaniká funkce odstupujícího člena správní rady uplynutím dvouměsíční lhůty.

6. Člen správní rady může být správní radou odvolán, a to nadpoloviční většinou všech hlasů.

7. Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství ve správní radě, jmenuje správní rada náhradního člena.

Část C

Jednání a podepisování za spolek

8. Jménem správní rady jedná za spolek prezident a viceprezident. Prezident jedná samostatně a viceprezidenti vždy pouze současně s prezidentem.

9. Správní rada je způsobilá se usnášet se za přítomnosti prezidenta a alespoň jednoho z viceprezidentů. Při rozhodování ve správní radě mají její členové každý jeden hlas, přičemž správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů.

10. Podepisování za spolek se děje tak, že k vypsanému názvu spolku či k otisku razítka připojí svůj podpis prezident a viceprezident.

Článek IX.

Hospodaření spolku

1. Majetek spolku tvoří hmotný a nehmotný majetek.

2. Zdrojem příjmu spolku je především:

• Vstupní a roční členské příspěvky

• Příjmy z akcí pořádaných spolkem

• Dotace, dary a ostatní příspěvky

3. Spolek používá svých příjmů k financování činností uskutečňovaných je splnění účelu, pro který byl spolek založen a k financování správy spolku.

4. Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje správní rada. Vede své záznamy o hospodaření řádným účetnictvím v souladu s obecně závaznými předpisy.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají platnosti jejich schválením správní radou. Změna platnosti stanov dnem přijetí změny stanov správní radou.